Peter Holst Plan & Landskab Præsentation

 

Tegnestuen er etableret den 1. januar 1996 og har et langt erfarings- og referencegrundlag fra Peter Holst’s arbejder som medejer af Box 25 Arkitekter fra 1971 til 1995.

TEGNESTUENS PROFIL

Hos Peter Holst Arkitektur og Landskab samarbejder arkitekter og landskabsarkitekter. Vi mener, at landskab og bebyggelse hænger uløseligt sammen, og at enhver opgave skal ses som en del af en større sammenhæng. Denne konstellation af fagligheder gør tegnestuen i stand til at varetage mange typer opgaver, fra bebyggelse til planlægning og fra private haver til offentlige arealer.

Vores projekter og planstrategier udvikles på baggrund af en indlevelse i og forståelse af det lokale landskab og stedets arkitektoniske rammer.

PHAL mener, at en åben dialog med brugere og bygherrer er vigtigt for projektets udvikling. Vi har stor erfaring med projektudarbejdelse i samarbejde med beboergrupper, foreninger og offentlige instanser og deltager i øjeblikket i flere projekter i samarbejde med Københavns Kommune og borgergrupper.

Som en selvfølge lægger vi vægt på bæredygtighed, miljøforbedring og en sundere livsstil.

 

TEGNESTUENS ARBEJDSFELTER SAMT UDVALGTE REFERENCER.

>PLANLÆGNING

PHAL arbejder tæt sammen med flere kommuner omkring planlægning af offentlige rum og udearealer, fra de helt nære arealer, over kvarterets skala, til byens skala.

Et eksempel på et samarbejdsprojekt er Den Grønne Forbindelse på Amager. Den Grønne Forbindelse er et områdefornyelsesprojekt, hvor en grøn cykelrute anlægges som alternativ til den trafikerede Amagerbrogade. Projektet udgøres af en lang streng, der åbner Sundby Kirkegård som et nyt byrum - et grønt åndehul i kvarteret; på hjørnerne etableres mindre pladsdannelser, der skaber visuelle sammenhænge samt mulighed for ophold og aktivitet. Det forventes, at anlægsarbejdet på Den Grønne Forbindelse begynder i december 2009

PHAL har i samarbejde med Mangor og Nagel samt COWI udviklet en helhedsplan for en ny by ved Store Rørbæk. Den nye by ved Store Rørbæk er et bæredygtigt projekt, hvor den landskabelige vision er at bevare og lade sig inspirere af landskabskvaliteter på stedet. Projektet er under stadig udvikling.

Desuden har PHAL erfaring med analyser af landskab og bebyggelsesforhold i en række Kommuneatlas for Miljøministeriet.

 

>BOLIGBEBYGGELSER OG ØKOLOGI

I Brønshøj laver PHAL en friarealrenovering af Kagshusene i forbindelse med totalrenovering af bebyggelsen. Processen foregår i tæt samarbejde med beboere. En del af projektet går ud på at udforme byggepladsen således, at landskabet berøres mindst muligt og derved kan renoveres i takt med bygningerne.

I København har PHAL udført forskellige gårdanlægsprojekter. Friarealerne til boliger er udformet arkitektonisk med respekt for og inspiration fra stedet og dets forudsætninger og med en ressourcebevidst holdning. Det ene karréprojekt, Hestestaldskarréen, er et byøkologisk forsøgsprojekt med støtte fra By- og Boligministeriet samt EU. Regnvand opsamles til recirkulering i boligerne og til havevanding, ligesom der er etableret fælles varmecentral med synliggørelse af hver boligs ressourceforbrug og solcellefacader, der giver »grøn« energi til bebyggelsen.

 

> INSTITUTIONER OG IDRÆT

PHAL har for en række institutioner stået for både renovering af eksisterende skolegårde og etablering af nye udarealer. Vi integrerer nytænkning om leg og bevægelse som en vigtig del af indlæringsprocessen.

PHAL har for eksempel, i samarbejde med KHR, udført landskabsprojektet til Utterslev Skole i Københavns Nordvest Kvarter. Hovedidéen for disponering af udearealet er anlæggelse af en bred kanal, der opsamler regnvand fra tagene og ender i et nedsivningsanlæg med pil og el. Her er lagt vægt på økologi og naturforståelse i børnehøjde.

Af nyere projekter kan nævnes Hørsholm Skole. Her har PHAL med små og få midler skabt et nyt miljø, hvor indlæringsprocessen er indtænkt som en del af helheden, med stærke farver, taltabeller og motiver, som appellerer til bevægelse, leg og læring.

I samarbejde med Bosch & Fjord har PHAL for Lokale og Anlægsfonden udviklet et idékatalog til nytænkning af multibane, sport og leg. Et pilotprojekt bliver i øjeblikket udført på Skåde Skole som en del af et større idrætsanlæg – ligeledes udtænkt af PHAL sammen med Bosch & Fjord.

 

>DESIGN OG BYRUM

PHAL har en innovativ tilgang til opgaverne og designer gerne nye løsninger på gamle problemstillinger.

For Kvarterløft Nord-Vest har PHAL udviklet en prototype på en plakatsøjle til hele kvarteret. Den indgår som element i den samlede opgradering af området omkring Kulturhuset på Dortheavej og den nuværende Møntmester Plads, som PHAL ligeledes har udformet.

PHAL har sammen med det tidligere Unicon Beton udviklet en støttemurs- og en belægningssten med 50 % tilslag af nedknust teglmateriale fra nedrivninger. Stenen er udviklet til det økologiske forsøgsprojekt for Fælles Gårdanlæg i »Hestestaldskarréen«.

Til Plejehjemmet Broparken har PHAL udviklet nye cykeloverdækninger udformet som lette, transparente strukturer i kontrast til den eksisterende bebyggelse.

   
Præsentation